Data publikacji strony internetowej: 2013-12-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Wstęp deklaracji

Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.debica-zum.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon / Fax (BOM): (+48) 14 681 64 86 
Telefon / Fax (Zarząd): (+48) 14 682 50 70 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ZUM Sp. z o. o., 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano aktualizacji strony www:

 1. ujednolicone tytuły na podstronach (nagłówki),
 2. ujednolicona kolejność / struktura nagłówków,
 3. e-maile i numery telefonów zostały podlinkowane,
 4. linki i zdjęcia, galerie na stronie zostały zaktualizowane o opis alternatywny,
 5. na stronie został dodany pasek narzędziowy, pozwalający na użycie trybu domyślnego na stronie, trybu nocnego, trybu mocnego kontrastu, a także zmiany widoku (na pełny ekran i "ograniczony"/"standardowy) i zmiany rozmiaru czcionki,
 6. kod strony został wyeliminowany ze zbędnego kodu html,
 7. strona została zoptymalizowana pod kątem szybkości działania,
 8. na podstronach dzielonych została uwypuklona nawigacja,
 9. aktualizacji / zmianie został poddany kod witryny - do zgodności z WCAG 2.1.

Treści niedostępne

 • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 20 października 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony www prosimy o kontakt
mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefoniczny: (+48) 14 681 64 86
lub pisemny na adres: ZUM Sp. z o. o., 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 12

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Teren posesji Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. przy ul. Ratuszowej 12 w Dębicy jest ogrodzony, przy furtce wejściowej zamontowany jest przycisk instalacji przyzywowej z połączeniem do Biura Obsługi Mieszkańców znajdującego się w budynku biurowym Spółki. Brama i furtka otwierane są zdalnie z BOM – po kontakcie z potencjalnym petentem.

Do Biura Obsługi Mieszkańców w budynku biurowym prowadzi jedno wejście z wyraźnym oznaczeniem graficznym na budynku. Budynek biurowy jest parterowy, poziom posadzki znajduje się na wysokości przyległego terenu. Teren przed budynkiem jest utwardzony, nawierzchnia asfaltowa – z możliwością zaparkowania samochodu przez osoby niepełnosprawne lub inne osoby ze szczególnymi potrzebami w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych.

Do pokoju przyjęć petentów prowadzi krótki korytarz o szerokości nie mniejszej niż 1,40m. Szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych prowadzących do biura jest nie mniejsza niż 90cm w świetle ościeżnicy.  Okna BOM wychodzą bezpośrednio na teren przed wejściem, co umożliwia bezpośrednią obserwację drzwi wejściowych i w razie potrzeby szybką reakcję i ewentualną pomoc potencjalnym petentom z niepełnosprawnościami.

W razie potrzeby większość spraw w BOM można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich powyżej 16 roku życia.

Brak ograniczeń w zakresie wstępu do BOM osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W BOM nie ma pętli indukcyjnej.

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu ZUM SP. z o. o. w Dębicy zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego , proszone są o zgłoszenie tego faktu do BOM, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia takiej potrzeby dokonuje się:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Ratuszowa 12,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie na nr telefonu: (+48) 14 681 64 86
 • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców: 39-200 Dębica ul. Ratuszowa 12